§ 1 NAVN

 a)  Foreningens navn er Japan Karate Shoto Federation - Danmark. Forkortes JKS Danmark.
   
   

 § 2 FORMÅL

  a)  Foreningens formål er at formidle og udvikle samarbejde imellem medlemsklubberne og udvikle Karate-Do
  gennem afholdelse af træning, kurser og træningslejre.
   
 b) Foreningens formål er også at udvikle det enkelte menneske gennem træning af Karate.
   
   

§ 3 MEDLEMSKAB 

  a ) Optages kan enhver klub hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke Shotokan Karate,
Asai Ryuha Karate Jutsu.
   
 b)  Optagelse sker efter generalforsamlings beslutning.
   
c) Begæring om optagelse fremsendes til bestyrelsesformanden og skal være bilagt klubbens love, navne
og adresser på bestyrelsen. Klubber kan af JKS Danmarks bestyrelse associeres indtil førstkommende
ordinære generalforsamling.
Associerede klubber kan deltage i JKS Danmarks aktiviteter.
d) I undtagelsestilfælde – såfremt særlige forhold taler herfor – kan generalforsamlingen optage medlemmer
uden tilknytning til en JKS Danmark klub mod forhøjet kontingent.
   
e) For associering og medlemskab i JKS Danmark betaler hver klub et årligt kontingent, der fastsættes af
generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
   
f) Udmeldelse af JKS Danmark skal ske skriftligt til bestyrelsesformanden med en måneds varsel.
Udmeldelsen skal være bilagt et attesteret referat af den generalforsamling der har vedtaget udmeldelsen.
Indbetalt kontingent refunderes ikke. Kontingentrestance ud over tre (3) måneder betragtes som udmeldelse.
   
g) Eksklusion af en medlemsklub kan ske efter reglerne anført under "Sanktionsbestemmelser".
   
   

§ 4 JKS PAS         .

a) Alle medlemmer skal i forbindelse med indmeldelse i en JKS Danmark klub løse
JKS Japan Internationalt Pas.
   
b) Et gyldigt JKS Japan Internationalt Pas er en forudsætning for at kunne deltage i JKS
Danmark aktiviteter – og kan forlanges forevist ved alle foreningens arrangementer.
   
c) Et JKS Japan Internationalt Pas er personligt og skal være udstedt på navn og forsynet med
foto af indehaveren.
   
d) Passet udstedes af JKS Danmark / JKS Japan efter anmodning fra medlemmets klub.
   
e) For udstedelsen af passet opkræves et gebyr der tilfalder JKS Danmark. Størrelsen af dette
fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
   
f) Herudover betales et årligt kontingent der opkræves af JKS Danmark. For modtagelsen af
kontingentet kvitteres med et "årsmærke" der skal sættes i passet.
Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
   
   

§ 5 FORENINGENS LEDELSE 

a) Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen. Ingen person kan besidde mere end én (1) post i Bestyrelsen (§7) og Teknisk Udvalg (§9A) tilsammen.
   
b) Valgbare til tillidsposter indenfor JKS Danmark er alle medlemmer af JKS Danmark klubber der er fyldt 21 år og forudsætter mindst 12 måneders medlemskab op til indvalg.
   
c) Alle tillidshverv indenfor JKS Danmark er ulønnede. Udgifter til rejser og diæter kan alene betales efter reglerne i "Vedtægter for diæter og rejsegodtgørelse JKS Danmark".
   
d) Hvor intet andet er bestemt i det følgende, er almindelig stemmeflerhed gældende ved afstemninger.
   
e) Er der stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.
   
f) Er der stemmelighed ved personvalg, gøres afstemningen om mellem de personer der ved første afstemning fik lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse afgøres valget ved lodtrækning.
   
g) For at ændre JKS Danmarks vedtægter skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for ændringen.
   
   

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

a) Generalforsamlingen består af bestyrelsen, fagudvalg, ad hoc udvalg, revisor og de efter denne paragraf punkt B og C udpegede repræsentanter for medlemsklubberne.
   
b) Stemmeret ved generalforsamlingen har én repræsentant for hver medlemsklub idet hver klub har stemmer svarende til antallet af gyldigt registrerede medlemmer i JKS Danmark i generalforsamlingsåret. Den stemmeberettigede repræsentant skal inden stemmeret opnås forevise en af klubbens formand signeret fuldmagt der bekræfter at vedkommende er stemmeberettiget repræsentant for klubben ved den aktuelle generalforsamling. En klubs repræsentanter skal udpeges blandt klubbens egne medlemmer. Der kan ikke meddeles fuldmagt til at stemme på andre klubbers vegne.
   
c) Stemmeret ved generalforsamlingen har én repræsentant for hver medlemsklub idet hver klub har stemmer svarende til antallet af gyldigt registrerede medlemmer i JKS Danmark i generalforsamlingsåret. Den stemmeberettigede repræsentant skal inden stemmeret opnås forevise en af klubbens formand signeret fuldmagt der bekræfter at vedkommende er stemmeberettiget repræsentant for klubben ved den aktuelle generalforsamling. En klubs repræsentanter skal udpeges blandt klubbens egne medlemmer. Der kan ikke meddeles fuldmagt til at stemme på andre klubbers vegne.
   
d) Taleret har alle for den enkelte klub fremmødte repræsentanter idet klubberne kan sende et vilkårligt antal repræsentanter, hvoraf dog kun en enkelt er stemmeberettiget iht. §6 litra b.
Taleret i øvrigt har bestyrelsen, fagudvalg, ad hoc udvalg, og bilagskontrollant. I specifikke tilfælde kan dirigenten med forsamlingens samtykke meddele taleret til enhver der måtte ønske det.
  Én stemme per påbegyndt 10 løste årsmærker per klub.
   
e) Klubber der ikke har betalt klubkontingent per 1. februar i samme år som afholdelsen af generalforsamlingen, har ingen repræsentationsret ved generalforsamlingen.
   
f) I den udstrækning lokaleforholdene tillader det, er generalforsamlingen i øvrigt åben for enhver der ønsker at overvære den.
   
g) Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske to (2) gange. Første indkaldelse udsendes senest fire (4) uger inden afholdelsen og skal indeholde angivelse af tid, sted, foreløbig dagsorden og tillidsposter på valg. Anden indkaldelse udsendes senest to (2) uger inden afholdelsen og skal indeholde angivelse af tid, sted, endelig dagsorden, kandidatlister til tillidsposter på valg, revideret regnskab, skriftlig bestyrelsesformands- og fagudvalgsberetninger, eventuelt budget for det kommende år og indkomne forslag i deres fulde ordlyd.
   
h) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
   
i) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest én uge efter udsendelsen af første indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Ret til at stille forslag har bestyrelsen, stående udvalg og medlemsklubberne.
   
j) Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
       1. Kontrol af repræsentanter.
       2. Valg af dirigent og referent.
       3. Forelæggelse og behandling af årsberetninger.
       4. Forelæggelse og behandling af regnskaber.
       5. Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer.
       6. Forelæggelse og behandling af budget.
       7. Behandling af indkomne forslag.
       8. Valg til ledige tillidsposter.
       9. Optagelse af klubber.
      10. Eventuelt.
   
  Dirigent og referentopgaver kan tildeles personer der ikke er medlem af JKS Danmark.
  Referat fra generalforsamlingen skal udsendes til klubberne senest én (1) måned efter afholdelsen.
Eventuelle indsigelser mod referatet skal være formanden i hænde (skriftligt) senest fire (4) uger efter udsendelsen af referatet.
k) Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt 25% eller flere af medlemsklubberne anmoder herom. Anmodningen skal fremsættes skriftligt til formanden og med angivelse af dagsorden. Associerede klubber kan ikke medvirke i en anmodning om ekstraordinær generalforsamling. Mødeindkaldelsen skal udsendes til klubberne senest to (2) uger efter anmodningens fremsættelse og skal indeholde dagsorden.
   
l) Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes på bestyrelsens anmodning.
   
m) Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, skal udsendes senest to (2) uger inden afholdelsen.
   
n) På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner der har givet anledning til mødets indkaldelse.
   
   

§ 7 BESTYRELSEN

a) Den administrative, politiske, økonomiske og tekniske ledelse af foreningen påhviler bestyrelsen, der består af:
       1. Bestyrelsesformand.
       2. Kasserer
       3. Sekretær
       4. Bestyrelsesmedlem 1
       5. Bestyrelsesmedlem 2
   
b) Bestyrelsens medlemmer vælges for to (2) år ad gangen.
Bestyrelsesformand, sekretær og bestyrelsesmedlem på lige år, kasserer, bestyrelsesmedlem 1 på ulige år.
   
c) Bestyrelsesformanden for JKS Danmark indkalder til bestyrelsesmøder, formalia i forbindelse med generalforsamlingsindkaldelse og - afholdelse, og ledelse af bestyrelsesmøderne.
   
d) Kassereren forestår den daglige regnskabsføring i overensstemmelse med JKS Danmark vedtægter, herunder udarbejdelse og rettidig revision af årsregnskab.
   
e) Fordeling af øvrige arbejdsopgaver aftales internt i bestyrelsen. Såfremt der er budgetmæssigt
dækning herfor kan bestyrelsesopgaver i enkelte tilfælde søges ved konsulenthjælp.
   
f) Bestyrelsen skal afholde minimum to (2) årlige møder, men kan indkaldes når der skønnes behov herfor. På begæring af to eller flere bestyrelsesmedlemmer skal der afholdes møde indenfor fire (4) uger. Mødeindkaldelse skal altid ske med mindst to (2) ugers varsel. Et rettidigt indkaldt møde er altid beslutningsdygtigt såfremt minimum tre (3) bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende. Der tages referat, af hvilken alle væsentlige beslutninger og diskussioner skal fremgå. Referat udsendes til alle bestyrelsens medlemmer inden fire (4) uger efter mødets afholdelse.
   
g) Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode konstituerer den resterende bestyrelse - med gyldighed frem til førstkommende ordinære generalforsamling - en suppleant.
   
h) Bestyrelsen fastsætter gebyrer for deltagelse i foreningens aktiviteter og satser for diæter og rejsegodtgørelse.
   
i) Bestyrelsen kan ikke forpligtige foreningen økonomisk ud over kassebeholdningen, og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for overholdelse af vedtagne budgetrammer.
   
j) Bestyrelsen planlægger og koordinerer foreningens aktiviteter, deltagelse i internationale mesterskaber samt træningssamlinger i tæt samarbejde med Teknisk Udvalg.
   
k) Bestemmelser og regulativer for stående udvalg skal godkendes af bestyrelsen for at være gyldige.
   
l) Bestyrelsesformanden fører forsæde ved bestyrelsesmøder og er ansvarlig for rettidige indkaldelser og dagsordener.
   
m) Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der skal føres mødeprotokol i hvilken alle væsentlige beslutninger og diskussioner refereres.
   
n) Klager over faste eller specielle udvalgs afgørelser kan indankes overfor bestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for generalforsamlingen.
   
   

§ 7A FORRETNINGSUDVALG

a) Bestyrelsen kan udpege et forretningsudvalg (FU) bestående af tre (3) medlemmer til at forestå  den daglige ledelse. FU er underlagt bestyrelsen og rapporterer regelmæssigt til bestyrelsen.
   
   

§ 8 STÅENDE UDVALG 

a) Til at forestå prioriteringen af opgaver af specifik karatefaglig karakter, er der nedsat to (2) stående
fagudvalg:
       1. Teknisk Udvalg (Gijutsu kai)
       2. Yudansha kai (Dankollegium)
   
   

 § 9  A) - TEKNISK UDVALG (Gijutsu Kai)

a) Teknisk udvalg forestår og indholdsudfylder instruktør-, dommer-, og gradueringsuddannelsen i JKS Danmark, samt forestår og styrke den karatetekniske udvikling og standard i JKS Danmark.
   
b) Teknisk udvalg består af én (1) udvalgsformand (foreningens chefinstruktør), samt minimum to (2)
personer der er gradueret minimum Godan (5.Dan) som udpeges af chef instruktøren.
   
c) Alle karatetekniske spørgsmål afgøres af Teknisk udvalg.
   
d) Alle væsentlige forslag og beslutninger om graduerings-, instruktør-, og dommerbestemmelser, der involverer enkeltpersoner eller klubber i JKS Danmark skal forelægges for bestyrelsen.
   
   

        B) – YUDANSHA KAI (Dankollegium)

a) For at styrke den karatetekniske udvikling er der oprettet et Yudansha-kai, som har til
               formål at virke som karatefaglig sparringspartner for teknisk udvalg.
   
b) Medlemmer af Yudansha-Kai er alle JKS-Danmark medlemmer gradueret Sandan (3.Dan) eller derover.
   
c) Klubber der ikke er repræsenteret i Yudansha Kai er berettiget til repræsentation, med én repræsentant per klub , ved deres klubinstruktør, såfremt denne er Dangradueret.
   
   

 § 10 SPECIELLE UDVALG   

a) Til at forestå og lede særlige aktiviteter, kan bestyrelsen oprette andre udvalg.
   
b) Et specielt udvalg kompetenceområde, sammensætning, opgaver og budget godkendes af bestyrelsen. Enhver budgetoverskridelse skal godkendes af bestyrelsen. Et udvalg opløses, når dets opgave er løst.
   
c) Såfremt et specielt udvalg eller projekts opgave består i et arrangement, hvori en klub er involveret, skal den pågældende klub være repræsenteret i udvalgsgruppen.
   
d) Et specielt udvalg kan ikke tildeles opgaver eller beføjelser der griber ind i et andet udvalgs kompetenceområde.
   
   

§ 11 SANKTIONSBESTEMMELSER 

a) Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod ånd eller bogstav i JKS Danmarks vedtægter, i et fagudvalgs regulativ eller udviser en optræden, der strider mod almindelig sømmelighed eller skader foreningens omdømme, kan medlemmet udelukkes fra forbundets aktiviteter efter nedenfor anførte regler.
   
b) I mindre belastende tilfælde kan udelukkelsen gøres betinget. I så fald får sanktionen kun virkning, såfremt medlemmet igen forser sig inden for betingelsestidsrummet.
   
c) Det er i alle tilfælde bestyrelsen, der iværksætter eventuelle sanktioner - enten på anmodning fra fagudvalg, involverede parter, eller på egen foranledning. Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke et medlem fra enkelte aktiviteter eller fra samtlige foreningens aktiviteter, ligesom bestyrelsen kan vælge samtidigt eller alternativt at tage andre hensigtsmæssige initiativer. I alle tilfælde skal sanktionerne konfirmeres ved førstkommende generalforsamling. Iværksættelse af sanktioner overfor klubber eller enkeltpersoner kræver at alle bestyrelsesmedlemmerne stemmer for sanktionerne.
   
d) I reglementerne for fagudvalgs virke skal bestemmes hvilke sanktioner fagudvalget kan anmode iværksat, såfremt reglementet overtrædes. De enkelte fagudvalg kan ikke anmode iværksat sanktioner med virkninger, der går ud over fagudvalgets kompetenceområde.
   
e) Et udelukket medlem eller klub skal altid samtidig med eller umiddelbart efter udelukkelsen gøres bekendt med sine ankemuligheder.
   
f) Et udelukket medlem eller klub kan anke afgørelsen overfor bestyrelsen. Anke skal ske skriftligt og senest fire (4) uger efter at den påankede hændelse har fundet sted. Ankesager behandles primært af bestyrelsen men skal altid prøves ved næstfølgende generalforsamling. Generalforsamlingen kan vælge at nedsætte et ordens og amatørudvalg til at behandle sagen - et orden og amatørudvalgs opgaver og beføjelser følger i så fald de for Dansk Idrætsforbunds ordens og amatørudvalg til enhver tid gældende regler. Iværksættelse af sanktioner mod enkeltpersoner eller klubber kræver at 3/4 af de ved generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer stemmer for sanktionerne.
   
g) Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke samtlige medlemmer af en klub fra deltagelse i foreningens aktiviteter når klubben som helhed har overtrådt gældende bestemmelser.
   
h) I alle sager skal den eller de, der er berørt af sagen, altid have mulighed for at udtale sig på de møder, hvor sagen behandles.
   
   

§ 12 REVISION

a) JKS-Danmark har én (1) bilags kontrollant der ikke tillige kan være medlem af foreningens bestyrelse.
   
b) Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
   
c) Bilags kontrollanten vælges for én generalforsamlingsperiode ad gangen.
   
d) Bilags kontrollanten reviderer JKS Danmarks regnskab og skal føre en løbende kontrol med at regnskabsføringen sker på betryggende vis.
   
e) Generalforsamlingen kan alternativt vælge at lade revisionen foregå ved professionel bistand.
   
   

§ 13 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

a) Foreningens adresse er sekretariatets adresse.
   
b) Bestyrelsen fastsætter gebyrer for, for sent indbetalte kontingenter og øvrige afgifter.
   
c) Ved associering af nye klubber betales - uanset tidspunkt for associering - fuldt kontingent for det år hvori associeringen sker. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende administrative bestemmelser, der dog skal være bragt til medlemmernes kendskab, før de gøres gældende.
   
   

§ 14 FORENINGENS OPLØSNING

a) Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling hvor mindst 3/4 af de mulige stemmeberettigede er til stede og mindst 3/4 af disse stemmer for opløsningen.
   
b) Såfremt en ordinær generalforsamling, hvor forslag om foreningens opløsning er lovlig fremsat ikke er kompetent til at vedtage forslaget, kan bestyrelsen på samme møde med almindelig stemmeflerhed vedtage at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er forslaget om foreningens opløsning.
   
c) Indkaldelse til en på dette møde vedtaget ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest 14 dage efter vedtagelsen, og mødet afholdes tidligst 2 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
   
d) På en efter denne generalforsamling indkaldt ekstraordinær generalforsamling kan opløsningen vedtages såfremt mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.
   
e) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele en fond oprettet i den anledning og med samme formål som foreningen JKS Danmark. Fondsbestyrelsen udgøres af foreningens per løsningsdatoen afgående bestyrelse. Fondsmidlerne kan søges af de på opløsningstidspunktet underafdelinger og foreningens tilbageværende medlemsklubber.
   

 17/03 2024

Næste aktivitet

JKS Summer camp

Nyborg

03. - 07. juli 2024 

.

 

Sidste nyt

 

Kontakt info

Adresse: Kastanievej 20
DK-7470 Karup J, Danmark

Telefon: +45  6930 0631

Email: info@jkskarate.dk